"ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. El tractament i gestió dels mateixos compleix l'estipulat en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei. Vè. Autoritza a ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL per a l'ús i tractament informàtic de les dades personals i de contacte que faciliti, que seran emprats per proporcionar informació dels nostres serveis, i amb fins històrics. Vè. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL Carrer Balmes 76, principal 2a, 08007, Barcelona o al correu electrònic comunicaciones@kith.es"